ikona Pikona R
205/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
205/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 205/2005 Sb.
Částka 74
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 3. 5. 2005
Rozeslán dne 27. 5. 2005
Platnost od 27. 5. 2005
Účinnost od 1. 8. 2005
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. II bodů 2 až 6 a čl. III nabývá účinnosti dne 27.5.2005.
Novelizuje předpis 99/1963 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 85/1996 Sb., o advokacii.

Změny:

 • Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §35, §140, §186, §187 (změny),
  • §188 se zrušuje,
  • §189 - nové znění,
  • §191, §191a až §191d (změny),
  • §191f - nové znění.
 • Změna zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
  • body 2. a 6. - účinnost změn dnem vyhlášení (27.5.2005).
   • bod 2. V §33 odst. 3 se slova "části věty za středníkem" nahrazují slovy "věty druhé".
   • bod 3. V §41 odst. 1 písm. f) a §52 odst. 2 se slova "České advokátní komory" nahrazují slovy "Komory".
   • bod 4. V §42 odst. 3 se slovo "tří" nahrazuje slovem "čtyř".
   • bod 5. V §42 odstavec 5 zní:
    "(5) Sněm je schopný se unášet bez ohledu na počet přítomných advokátů. Usnesení sněmu je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných advokátů. Při volbě členů a náhradníků orgánů Komory rozhoduje počet hlasů odevzdaných jednotlivým kandidátům advokáty, kteří se volby zúčastnili; je-li jen jeden kandidát, je ke zvolení nutné, aby tento kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů advokátů, kteří se zúčastnili volby. K odvolání člena nebo náhradníka orgánů Komory postačí alespoň tři pětiny hlasů advokátů, kteří se zúčastnili hlasování o odvolání.".
   • bod 6. V §43 písm. a) se slovo "tří" nahrazuje slovem "čtyř".

Čl. III - Přechodná ustanovení k části druhé - účinnost dnem vyhlášení (27.5.2005).

 1. Délka volebního období stávajících členů a náhradníků představenstva, kontrolní rady a kárné komise České advokátní komory se řídí dosavadními právními předpisy.
 2. Svolání sněmu stávajícím představenstvem České advokátní komory se řídí dosavadními právními předpisy.

Účinnost změn prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1.8.2005), s výjimkou části druhé čl. II bodů 2 až 6 a čl. III, které nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení (27.5.2005).
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.