ikona Pikona R
Zrušený - 191/2009 Sb. - Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
191/2009 Sb. - Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby
ikona P
Číslo předpisu 191/2009 Sb.
Částka 57
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 23. 6. 2009
Rozeslán dne 26. 6. 2009
Platnost od 26. 6. 2009
Účinnost od 1. 7. 2009
Platnost do 31. 7. 2012
Ruší předpis 646/2004 Sb.
Provádí předpis 499/2004 Sb.
Zrušen předpisem 259/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva vnitra stanoví podrobnosti výkonu spisové služby, které se vztahují k původcům dokumentů, jimiž se pro účely vyhlášky rozumí určení původci, obce, které nejsou určenými původci, organizační složky územních samosprávných celků a právnické osoby zřízené nebo založené územními samosprávnými celky v rozsahu, v jakém vykonávají spisovou službu podle zákona.
§22 - Přechodné ustanovení
Ustanovení §16 odst. 4 se po dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky použije pouze pro ukládání dokumentů se skartačními znaky "A" nebo "V".
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Účinnost 1.7.2009.