ikona Pikona R
12/2020 Sb. - Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
12/2020 Sb. - Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
ikona P
Číslo předpisu 12/2020 Sb.
Částka 5
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 11. 12. 2019
Rozeslán dne 17. 1. 2020
Platnost od 17. 1. 2020
Účinnost od 1. 2. 2020
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.2.2020, s výjimkou ustanovení a) §5, 7 a 8 a §10, §20 bodu 11, §21 bodu 7, §22 bodů 1, 2, 5 až 30, 32 až 60, 62, 69 až 72, 77, 78, 80 až 85, 91, 95 až 98, 100 až 104, 106, 107, 109 až 112, 114 až 121, §23 bodů 1, 3 a 5 až 7 a §25 bodu 2, která nabývají účinnosti 1.2.2022, b) §15, §16 bodů 2 až 5, 12, 14, 18, 20, 21, 28, 29, 34 s výjimkou §6l odst. 2, §16 bodů 51 až 53, §17, §22 bodů 61, 63 až 68, 73 až 76, 79, 86 až 90, 93, 94, 99, 105, 108, 113, 122 a 123, §23 bodů 2 a 4 a §26, která nabývají účinnosti 1.8.2020, c) §16 bodu 34 §6l odst. 2, které nabývá účinnosti 1.1.2021 a d) §6 a §20 bodů 1 až 10, která nabývají účinnosti 1.7.2022.
Novelizuje předpis 106/1999 Sb., 365/2000 Sb., 500/2004 Sb., 634/2004 Sb., 21/2006 Sb., 300/2008 Sb., 111/2009 Sb., 181/2014 Sb., 250/2017 Sb.
Ruší předpis 469/2006 Sb., 528/2006 Sb.
Novelizován předpisem 36/2021 Sb., 261/2021 Sb., 471/2022 Sb., 1/2024 Sb.
Prováděn předpisem 8/2024 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.

Parlament České republiky přijal nový zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů.

Předmět úpravy

Zákon upravuje právo fyzických a právnických osob na poskytnutí digitálních služeb orgány veřejné moci při výkonu jejich působnosti, právo fyzických a právnických osob činit digitální úkony, povinnost orgánů veřejné moci poskytovat digitální služby a přijímat digitální úkony a některá další práva a povinnosti související s poskytováním digitálních služeb - §58 a §10 - účinnost od 1.2.2022

 • Změny v §5 a §21 v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - účinnost od 1.8.2020.
 • Změna zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.

Změny v ustanoveních:

 • §1, §2, §3, §4, §5, §5c, §6b, §6h, §7a, §8a, §8b, §9, §9e, §12 (změny),
 • §6f, §6g - nové znění,
 • §8 se zrušuje,
 • body 2. až 5., 12., 14., 18., 20., 21., 28., 29., 34., 51. až 53. - účinnost od 1.8.2020
  • §2, §4, §5, §6d, §6h, §12 (změny),
  • za §6h se vkládá nová hlava VI (§6i - §6q) - s výjimkou §6l odst. 2,
  • dosavadní hlavy VI až IX se označují jako hlavy VII až X,
 • bod 34. §6l odst. 2 - účinnost od 1.1.2021.

§17 - Přechodná ustanovení - účinnost od 1.8.2020

 • Změny v §6, §71 a §79 v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád.
 • Vložení nového §9 do zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
 • Změna zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).

Změny v ustanoveních: - účinnost od 1.2.2022

 • Změna zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Změny v ustanoveních:

Změny v ustanoveních:

§23 - Přechodná ustanovení

 • body 1., 3. a 5. až 7. - účinnost od 1.2.2022
 • body 2. a 4. a §26 - účinnost od 1.8.2020
 • Změna zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).

Změny v ustanoveních:

Změny v ustanoveních:

 • §9 (změna),
 • bod 2. - účinnost od 1.2.2022

§26 - Zrušovací ustanovení - účinnost od 1.8.2020