ikona Pikona R
411/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/90 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
411/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/90 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 411/2005 Sb.
Částka 142
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 21. 9. 2005
Rozeslán dne 17. 10. 2005
Platnost od 17. 10. 2005
Účinnost od 1. 7. 2006
Poznámka k účinnosti Ustanovení části sedmé, čl. VIII nabývá účinnosti dne 17.10.2005.
Novelizuje předpis 140/1961 Sb., 200/1990 Sb., 111/1994 Sb., 247/2000 Sb., 361/2000 Sb., 56/2001 Sb., 321/2004 Sb.
Novelizován předpisem 41/2009 Sb., 250/2016 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
 3. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů,
 4. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
 5. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů,
 6. č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a
 7. č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství).

Změny:

 • Změna zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Do názvu zákona se na konci doplňuje zkrácený název, který zní: "(zákon o silničním provozu)".
  • §2 až §4 (změny),
  • §5 "Povinnosti řidiče" včetně poznámek pod čarou č. 4, 6, 7 a 8 - nové znění,
  • §6 včetně poznámek pod čarou č. 8a, 9 a 9b - nové znění,
  • §7 (změny),
  • vkládá se nový §8a "Povinnosti učitele autoškoly" včetně nadpisu,
  • §9, §10, §12, §17, §18, §22, §23, §25, §27, §30, §32, §35, §36, §41, §43 (změny),
  • §47 "Dopravní nehoda" včetně nadpisu - nové znění,
  • §48, §57, §58, §60, §67, §70, §75, §77, §79, §82 (změny),
  • vkládá nový §87a "Dopravně psychologické vyšetření a vyšetření elektroencefalografem" včetně nadpisu,
  • §91, §92, §94 (změny),
  • vkládá nový §94a "Pozbytí řidičského oprávnění" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 30,
  • §98 až §101 (změny),
  • §102 včetně poznámky pod čarou č. 31b - nové znění,
  • §104 až §106, §109 (změny),
  • §110 - nové znění,
  • §112 až §115 (změny),
  • §116 "Výměna řidičského průkazu Evropských společenství, řidičského průkazu vydaného cizím státem" včetně nadpisu - nové znění,
  • §117, §118 (změny),
  • v části první se na konci hlavy III za díl 2 doplňuje díl 3 "Zabránění v jízdě a zadržení řidičského průkazu" (§118a až §118c), včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 34a,
  • §119, §120, §123 (změny),
  • vkládá se nová hlava V "BODOVÉ HODNOCENÍ PORUŠENÍ POVINNOSTÍ STANOVENÝCH ZÁKONEM" (§123a až §123f) včetně nadpisu; dosavadní hlavy V a VI se označují jako hlavy VI a VII,
  • §124, §125 (změny),
  • vkládají se nové §125a "Pořádkové pokuty", §125b "Vybírání kaucí" a §125c "Státní odborný dozor a vrchní státní odborný dozor" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 38a,
  • §128, §129, §134 (změny),
  • §137 - nové znění,
  • doplňuje se příloha k zákonu č. 361/2000 Sb.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Dopravně psychologickému vyšetření a neurologickému a EEG vyšetření je držitel řidičského oprávnění uvedený v §87a odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, povinen podrobit se v termínu pravidelné lékařské prohlídky podle §87 odst. 2 nejpozději však do 31. prosince 2007.

 • Změna zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §22 "Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3d, 3e, 3f a 3g - nové znění,
  • §23, §30, §60, §86 (změny).
 • Změna zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §13 (změny),
  • vkládá se nový §39a,
  • vkládá se nový §45a "Přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v bodovém hodnocení" včetně nadpisu; dosavadní §45a se označuje jako §45b.
 • Změna v §2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §6, §12, §13, §36 (změny),
  • vkládá se nová část osmá "HISTORICKÁ A SPORTOVNÍ VOZIDLA" (§79a až §b) včetně nadpisu; dosavadní části osmá až jedenáctá se označují jako části devátá až dvanáctá,
  • §80, §91 (změny).
 • Změna zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
 • §201 "Ohrožení pod vlivem návykové látky" včetně nadpisu - nové znění,
 • vkládá se nový §180d "Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2a.
 • Změna zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) s účinností od 17.10.2005.
  Změny v ustanoveních:
  • §12, §26, §31, §35 a §42.

ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA
Čl. IX

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, jak vyplývá ze zákonů jej měnících, a to ke dni 1. července 2006.

Účinnost změn dnem 1.7.2006 s výjimkou ustanovení části sedmé, čl. VIII (změna zákona č. 321/2004 Sb.), který nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení (17.10.2005).
Výjimka z účinnosti je popsána v textu.