ikona Pikona R
368/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
368/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 368/2016 Sb.
Částka 147
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 10. 2016
Rozeslán dne 14. 11. 2016
Platnost od 14. 11. 2016
Účinnost od 1. 1. 2017
Poznámka k účinnosti Ustanovení částí třetí, jedenácté a dvanácté nabývají účinnosti dne 1.1.2018.
Novelizuje předpis 549/1991 Sb., 21/1992 Sb., 106/1999 Sb., 365/2000 Sb., 440/2003 Sb., 69/2006 Sb., 253/2008 Sb., 277/2009 Sb., 280/2009 Sb., 240/2013 Sb., 304/2013 Sb., 134/2016 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 1 a č. 2 - nové znění,
  • §2 (rozsáhlé změny),
  • §3 až §8 (změny),
  • §9 „Kontrola klienta“ včetně nadpisu - nové znění,
  • Nadpis §10 zní: „Zprostředkovaná identifikace“,
  • §10 až §12 (změny),
  • Nadpis §13 zní: „Zjednodušená identifikace a kontrola klienta“,
  • §13 (další změny),
  • vkládá se nový §13a „Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta“ včetně nadpisu,
  • §14 „Výjimka z povinnosti uvádět informace doprovázející převody peněžních prostředků“ a §15 „Neuskutečnění obchodu“ včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 20 - nové znění,
  • §16, §18, §20, §21 (změny),
  • vkládá se nový §21a „Hodnocení rizik“ včetně nadpisu,
  • §22 až §24 (změny),
  • vkládá se nový §24a včetně poznámky pod čarou č. 32,
  • §25 až §27 (změny),
  • Nadpis §28 zní: „Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti“,
  • §28 (další změny),
  • §29 (změny),
  • vkládá se nový §29b „Uchovávání údajů o skutečném majiteli“ včetně nadpisu,
  • v nadpisu části třetí (nad §30) se slovo "MINISTERSTVA" nahrazuje slovem "ÚŘADU",
  • v nadpisu hlavy I (nad §30) se slovo "MINISTERSTVA" nahrazuje slovem "ÚŘADU",
  • v části třetí se na začátek hlavy I vkládají nové §29c „Úřad“ a §29d včetně nadpisu,
  • §30 (změny),
  • vkládá se nový §30a „Hodnocení rizik na úrovni České republiky“ včetně nadpisu,
  • §31 (změny),
  • §31a se včetně nadpisu zrušuje,
  • §31b až §44 (změny),
  • §45 „Nesplnění informační povinnosti“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §46 až §49 (změny),
  • vkládá se nový §51a,
  • §52 (změny),
  • vkládá nový §52a,
  • §54, §55 (změny),
  • §56 se včetně nadpisu zrušuje,
  • dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 1 a doplňuje se příloha č. 2.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 10. novely.

 • Změna v §9 až §16, §20, §22 a §23 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST TŘETÍ - změny s účinností od 1.1.2018

 • Změna zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, kde se vkládá nová část čtvrtá „EVIDENCE ÚDAJŮ O SKUTEČNÝCH MAJITELÍCH“ (§118b až §118j) včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 17 až 19; dosavadní část čtvrtá se označuje jako část pátá.
 • Změna v §38 odst. 3 písm. e) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §53 odst. 1 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
 • Změna v §11 odst. 4 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3 odst. 3 písm. f) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §6 odst. 4 písm. c) zákona č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §640 písm. f) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.
 • Změna v §128 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.

ČÁST JEDENÁCTÁ - změny s účinností od 1.1.2018

 • Změna zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §11 (změny),
  • vkládá se nový §16b,
  • v příloze se vkládá nová Položka 24a.

Čl. XIII - Přechodné ustanovení

ČÁST DVANÁCTÁ - změny s účinností od 1.1.2018

 • Změna v §41, §104, §122 až §125 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Účinnost změn dnem 1.1.2017, s výjimkou částí třetí, jedenácté a dvanácté, které nabývají účinnosti dnem 1.1.2018.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.