ikona Pikona R
74/2019 Sb. - Zákon o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie

Sestaveno k datu 15. 3. 2019
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
74/2019 Sb. - Zákon o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie
ikona P
Číslo předpisu 74/2019 Sb.
Částka 32
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 27. 2. 2019
Rozeslán dne 14. 3. 2019
Platnost od 14. 3. 2019
Účinnost od 1. 1. 2030
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti dnem, kdy pro Spojené království přestanou být použitelné Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie, nevstoupí-li současně v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království z Evropské unie podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii. Z zákon pozbývá platnosti dnem vstupu dohody o podmínkách vystoupení Spojeného království z Evropské unie podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii v platnost. Nevstoupí-li dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království z Evropské unie podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii v platnost do 31.12.2020, tento zákon, s výjimkou ustanovení §4 odst. 6, §9, §12 odst. 2, §18 až 21 a §23 odst. 3, pozbývá platnosti uplynutím dne 31.12.2020. Ministerstvo vnitra vyhlásí sdělením ve Sbírce zákonů den, kdy pro Spojené království přestanou být použitelné Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie, a den vstupu dohody o podmínkách vystoupení Spojeného království z Evropské unie podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii v platnost.
Poznámka redakce: Z důvodu nemožnosti určení přesného data účinnosti, je z technických důvodů nastaveno fiktivní datum účinnosti.
Platnost do 31. 12. 2029
Ruší předpis 74/2019 Sb.
Zrušen předpisem 74/2019 Sb.
Anotace

Nový zákon o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie.

Předmět úpravy

Zákon upravuje v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie bez uzavření dohody o podmínkách vystoupení Spojeného království z Evropské unie podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii po přechodné období

a) pobyt občana Spojeného království nebo rodinného příslušníka občana Spojeného království na území České republiky,

b) nabývání státního občanství České republiky občanem Spojeného království,

c) uzavírání manželství a registrovaného partnerství občanem Spojeného království a prohlášení o podobě jeho jména,

d) přístup občana Spojeného království nebo rodinného příslušníka občana Spojeného království na trh práce a podmínky nároku na podporu v nezaměstnanosti,

e) výplatu některých dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči občanu Spojeného království nebo rodinnému příslušníkovi občana Spojeného království,

f) daně z příjmů ve vztahu ke Spojenému království,

g) stavební spoření občana Spojeného království,

h) penzijní připojištění se státním příspěvkem a doplňkové penzijní spoření osoby s bydlištěm na území Spojeného království,

i) provádění platební transakce v britských librách a provádění platební transakce s využitím platebních služeb ve Spojeném království,

j) uznávání odborné kvalifikace občana Spojeného království nebo rodinného příslušníka občana Spojeného království,

k) uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče získané na území Spojeného království,

l) poskytování právních služeb občanem Spojeného království,

m) poskytování daňového poradenství občanem Spojeného království nebo rodinným příslušníkem občana Spojeného království,

n) poskytování finančních služeb na základě oprávnění uděleného ve Spojeném království,

o) poskytování zahraničního vysokoškolského vzdělávání zahraniční vysokou školou, která má sídlo, svou ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti na území Spojeného království nebo byla zřízena nebo založena podle práva Spojeného království (dále jen "zahraniční vysoká škola se sídlem na území Spojeného království"), nebo její tuzemskou pobočkou,

p) nakládání s léčivými přípravky vyrobenými nebo propuštěnými ve Spojeném království,

q) veřejnou sbírku konanou právnickou osobou se sídlem na území Spojeného království,

r) postavení osoby se sídlem na území Spojeného království v oblasti hazardních her.

Ustanovení tohoto zákona se použijí přednostně před ustanoveními jiných právních předpisů upravujících tyto vztahy.