ikona Pikona R
247/2000 Sb. - Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

Sestaveno k datu 22. 8. 2017
1 2

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/EHS.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/66/ES ze dne 26. dubna 2004, kterou se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravují směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES, 2002/83/ES, 2003/37/ES a 2003/59/ES a směrnice Rady 77/388/EHS, 91/414/EHS, 96/26/ES, 2003/48/ES a 2003/49/ES v oblastech volného pohybu zboží, volného pohybu služeb, zemědělství, dopravní politiky a daní.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech.

Směrnice Komise 2012/36/EU ze dne 19. listopadu 2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech.

Směrnice Komise 2013/47/EU ze dne 2. října 2013, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech.

1a) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
2a) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2b) Příloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2c) Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
3) §37 odst. 7 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.
3a) Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3b) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.
4) Zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 384/2008 Sb.
5) §2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
6) §36 zákona č. 56/2001 Sb.
6a) §230 zákona č. 262/2006 Sb.
6b) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/EHS.
7) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
8) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
9) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
10) §81 zákona č. 361/2000 Sb.
11) Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (Úř. věst. L 370, 3.12.1985, s. 8), ve znění pozdějších předpisů.
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
247/2000 Sb. - Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
ikona P
Číslo předpisu 247/2000 Sb.
Částka 73
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 30. 6. 2000
Rozeslán dne 9. 8. 2000
Platnost od 9. 8. 2000
Účinnost od 1. 1. 2001
Pr. př. je v úplném znění 238/2002 Sb., 192/2008 Sb.
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 12/1997 Sb.
Novelizován předpisem 478/2001 Sb., 175/2002 Sb., 320/2002 Sb., 411/2005 Sb., 374/2007 Sb., 124/2008 Sb., 384/2008 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 301/2009 Sb., 133/2011 Sb., 297/2011 Sb., 341/2011 Sb., 375/2011 Sb., 64/2014 Sb., 230/2014 Sb., 320/2015 Sb., 48/2016 Sb., 183/2017 Sb., 199/2017 Sb., 337/2020 Sb., 609/2020 Sb., 191/2021 Sb., 432/2022 Sb., 271/2023 Sb.
Prováděn předpisem 470/2000 Sb., 167/2002 Sb., 156/2008 Sb., 9/2015 Sb.