Úvod

(§229) Jestliže stavitel postavil pro někoho dům, svou prací však neprovedl pevně a dům, který postavil, se zřítil, a (jestliže) způsobil smrt majitele domu, tento stavitel bude potrestán smrtí;

— Chammurapiho zákony (EPIS)

Aktuality

 

Zařadili jsme nově – podle vašich požadavků:

 

Pracovně lékařské prohlídky
 

Platná právní úprava ukládá zaměstnavatelům a zaměstnancům řadu povinností zabezpečujících ochranu zdraví zaměstnancům.

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby se fyzická osoba před uzavřením pracovní smlouvy podrobila vstupní lékařské prohlídce. Vstupní prohlídka se provádí za účelem zajištění, aby k výkonu práce v podmínkách s předpokládanou zdravotní náročností nebyla zařazena osoba ucházející se o zaměstnání, jejíž zdravotní způsobilost neodpovídá zařazení k předpokládané práci.
 

Daňový kalendář

Datum povinnosti:Druh povinnosti:Povinnost:
02.05.2017daň z příjmůOdvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2017.
02.05.2017odpovědnost za škoduÚhrada zákonného pojistného odpovědnosti zaměstnavatele za škodu za II. čtvrtletí kalendářního roku. (§12 odst. 3 vyhlášky č. 125/1993 Sb.).
02.05.2017sociální zabezpečeníDoložení skutečnosti, že daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob osoby samostatně výdělečné činné za rok 2016 zpracovává na základě plné moci daňový poradce. Pokud osobě samostatně výdělečně činné zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je povinna tuto skutečnost příslušné okresní správě sociálního zabezpečení doložit do 30. dubna kalendářního roku, ve kterém má povinnost podat daňové přiznání za předchozí kalendářní rok (§15 odst. 1 zák. č. 589/1992 Sb.).
02.05.2017sociální zabezpečeníPodání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2016 příslušné okresní správě sociálního zabezpečení osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ), která alespoň po část kalendářního roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost a která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Pokud osobě samostatně výdělečně činné zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je povinna tuto skutečnost příslušné okresní správě sociálního zabezpečení doložit do 30. dubna kalendářního roku, ve kterém má povinnost podat daňové přiznání za předchozí kalendářní rok. V takovém případě OSVČ podává přehled o příjmech a výdajích až v termínu do 31.7. (§15 odst. 1 zák. č. 589/1992 Sb.).
02.05.2017zdravotní pojištěníDoložení skutečnosti, že daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob osoby samostatně výdělečně činné za rok 2016 zpracovává na základě plné moci daňový poradce. Pokud osobě samostatně výdělečně činné zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je povinna tuto skutečnost příslušné zdravotní pojišťovně doložit do 30. dubna kalendářního roku, ve kterém má povinnost podat daňové přiznání za předchozí kalendářní rok (§24 odst. 2 zák. č. 592/1992 Sb.).