Úvod

Heu me miserum!
Běda mně ubohému! (nešťastnému)

— Latinsko - český slovník (EPIS)

Aktuality

Vybrali jsme z aktualit:

 

Podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, musí podnikatelé od 1. července 2016 ve vlastním zájmu věnovat pozornost majetkové struktuře svých obchodních partnerů. Podle nové právní úpravy musí být každá smlouva, kterou uzavře podnikatel s právnickou osobou s majetkovou účastí státu a mnoha dalšími subjekty (viz §2), založena do rejstříku smluv, který je veřejně přístupný. Sankce za nesplnění této povinnosti jsou přísné. Pokud smlouva zveřejněna nebude, nenabude účinnosti a po třech měsících od uzavření pozbude své platnosti. Nová právní úprava, má zajistit transparentnost nakládání s veřejnoprávními prostředky a dotkne se řady soukromoprávních subjektů.

Daňový kalendář

Datum povinnosti:Druh povinnosti:Povinnost:
08.12.2016zdravotní pojištěníZáloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za listopad 2016. Záloha je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.
08.12.2016zdravotní pojištěníPojistné osob bez zdanitelných příjmů za listopad 2016. Pojistné je splatné od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.
15.12.2016daň z příjmůČtvrtletní nebo pololetní záloha na daň.
15.12.2016daň silničníZáloha na daň za říjen 2016 a listopad 2016, eventuálně splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) - u poplatníka daně, který je provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se podle §6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 %.
20.12.2016daň z příjmůMěsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.